Sunday, March 3, 2013

Delegate Design Pattern : Objective C vs Java

One of the most used design patterns in iOS is Delegate Design Pattern. The main usage on this design pattern is to delegate some functionality from called component to caller controller. On image below is shown simple diagram of this pattern where from main controller we call custom component with action to show data from concrete page loaded from the model. The custom component loads data and then displays. In case when no data is loaded for requested page the custom component throws notification thru implemented method in main controller from the custom component protocol. We can look on protocols in Objective C as in interfaces  in Java so the method which is defined in the protocol should be implemented in the the controller that expect some event delegated from the custom component, and also set instance on the caller controller to the custom component where the custom component will use method declaration to send some data to the caller controller or will try to execute the method.

       Delegate Design Pattern

To be much easier to understand, we’ll make comparison on implementation on delegate design pattern in iOS and in Java and we’ll see how can we create custom components in both platforms and use that components to return data to controllers where they are called.

Objective C version

ViewController.h

#import
#import "ServiceConsumer.h"

@interface ViewController : UIViewController

@end

ViewController.m

#import "ViewController.h"

@interface ViewController ()

@end

@implementation ViewController

- (void)viewDidLoad
{
[super viewDidLoad];
// Do any additional setup after loading the view, typically from a nib.
ServiceConsumer *consumer = [[ServiceConsumer alloc] init];
consumer.delegate = self;
[consumer returnNumberToDelegate];
}

#pragma mark -
#pragma mark - ServiceConsumerDelegate methods

- (void)executeWithResult:(NSInteger)testValue {
NSLog(@"Returned value from delegate is %d", testValue);
}

- (void)didReceiveMemoryWarning
{
[super didReceiveMemoryWarning];
// Dispose of any resources that can be recreated.
}

@end

In header file we import delegate module but also we conform with the delegate of the module. In implementation we make instance from the service consumer but also we set the delegate to self which mean we need to implement the methods defined in the protocol.

 ServiceConsumer.h

#import

@protocol ServiceConsumerDelegate

- (void)executeWithResult:(NSInteger)testValue;

@end

@interface ServiceConsumer : NSObject

@property (nonatomic, strong) iddelegate;

- (void)returnNumberToDelegate;

@end

ServiceConsumer.m

#import "ServiceConsumer.h"

@implementation ServiceConsumer

@synthesize delegate;

- (void)returnNumberToDelegate {
[self.delegate executeWithResult:32];

}


@end

In ServiceConsumer header we can see the protocol definition but also the most important line, property definition as id – generic object that have to confirm to the protocol defined in here. In implementation we can see the method that call method executeWithResult which is defined in the protocol but it call it from the delegate property which mean that the class that will have implemented the method defined in the protocol and also confirms with the delegate, if that class call the method returnNumberToDelegate from the ServiceConsumer that class will receive the response in implemented method executeWithResult. We can see that the functionality is delegated thru line [self.delegate executeWithResult:32];

Java version

With creation on instance of the ServiceConsumer we initialize engine with the instance that implements IServiceConsumer interface. That is done in constructor here. In this class we also have one method returnConsumerData that same as in Objective C version, if is called from the class that implements that interface and have implementation for method printMessage defined in the interface, this method will call that method thru the instance set to interface in the constructor.

ServiceConsumer.java

public class ServiceConsumer {

private IServiceConsumer consumer = null;

private static final String MESSAGE_0 = "MACHINE IS RUNNING";
public ServiceConsumer(IServiceConsumer consumer) {
super();
this.consumer = consumer;
}
public void returnConsumerData() {
this.consumer.printMessage(MESSAGE_0);
}
}In Java version instead of protocol in Objective C we need to have interface with defined method.

IServiceConsumer.java

public interface IServiceConsumer {
public String returnConsumerData(String data);
public void printMessage(String messgeData);
}

The class that calls the engine makes instance from the ServiceConsumer class with setting the Machine.this to the constructor of the ServiceConsumer class because it already implements the interface. Also because it implements the interface it should also implement the methods defined in the interface in this case returnConsumerData. Method loadConsumerData is used to call returnConsumerData method implemented in the ServiceConsumer, which after calling return data thru method printMessage.

Machine.java


public class Machine implements IServiceConsumer {
private ServiceConsumer consumer = null;
public Machine() {
this.consumer = new ServiceConsumer(Machine.this);
}
public void loadConsumerData() {
this.consumer.returnConsumerData();
}


@Override
public String returnConsumerData(String data) {
// TODO Auto-generated method stub
return data;
}

@Override
public void printMessage(String messgeData) {
// TODO Auto-generated method stub
System.out.println(messgeData);
}

}


3 comments:

 1. Great example. it help me every time when i need to implement protocols.

  ReplyDelete
 2. Delegation design pattern is used by multiple classes to work collaboratively. Java emphasizes on principal of single responsibility i.e. One class should maintain code only for one specific business responsibility For example An Customer class should be responsible only for managing customer data If it starts managing the customer Orders as well It violates the principal of single responsibility. - See more at: http://www.blog.newventurewebsites.com/delegate-design-pattern-in-php/#comment-437

  http://efectivejava.blogspot.in/2013/08/delegation-design-pattern.html

  ReplyDelete
 3. đồng tâm
  game mu
  cho thuê nhà trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhac san cuc manh
  số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  dịch vụ thành lập công ty trọn gói

  Lý Kính Tùng cố áp chế lửa giận nói:
  - Các ngươi là người của quân đội triều đình, đối với chuyện đã đáp ứng thì sẽ không nuốt lời chứ. Huống chi, chúng ta cả trong tối lẫn ngoài sáng tạo áp lực để Ô Vân Lương phải qua Thiết Vân, mặc dù còn chưa có quyết định cuối cùng, nhưng sứ mệnh của ta gần như đã hoàn thành rồi...

  Trong lòng Sở Dương thầm kinh hãi. Người của quân đội triều đình? Thiên Ngoại lâu chỉ là một tông môn, cùng quân đội triều đình có quan hệ gì?

  Mà triều đình ở đây rõ ràng là chỉ triều đình Đại Triệu đây mà!

  Sở Dương mơ hồ nhận ra, một âm mưu to lớn đang được tiến hành. Chỉ sợ kiếp trước Thiên Ngoại Lâu bị tiêu diệt cũng có quan hệ lớn đến chuyện này
  - Lý huynh, lúc trước Ngũ tướng gia đã nói rồi mà!
  Hắc y nhân cầm đầu cười hắc hắc:
  - Chúng ta giúp ngươi hạ bệ Ô Vân Lương, thu thập những kẻ đối đầu, giành lấy Thiên Ngoại Lâu, để Thiên Ngoại Lâu được đặt ngang hàng với những môn phái được triều đình tôn vinh, môn hạ đệ tử của Lý huynh có thể vào triều làm quan, rạng rỡ tổ tông, được tướng gia sẽ tận lực nâng đỡ!

  Hắn âm trầm cười nói:
  - Lợi ích lớn như vậy, chỉ sợ ngay cả Hiên Viên minh chủ Thiên Đạo Minh cũng sẽ động tâm nữa là! Còn ngươi, ngươi cho rằng chỉ cần cung cấp một vài tin tình báo như vậy là có thể đổi lấy vinh hoa phú quý cả đời hay sao?

  ReplyDelete